BOOK BORD

Forudbestil dit bord allerede nu og spar penge på din bordpakke i forhold til almindelige priser.

Alle nedenstående bordpakker kan senest bookes på dagen kl. 20.30 og er først booket, når du modtager en bekræftelsesmail fra os.

Efter kl. 23.30 kan vi ikke længere garantere jeres reservation.

Der tages forbehold for, at enkelte afdelinger åbnes efter behov.

0,00 kr.
SAMTYKKE I HENHOLD TIL DATABESKYTTELSESLOVEN

1. REGISTRERING AF OPLYSNINGER

1.1. Registrering af oplysninger

I forbindelse med bookning af bord, har du afgivet oplysninger til Gecco om dit navn, adresse, e-mail adresse, mobilnummer, fødselsdato, antal deltagere samt dato og tidspunkt for bookningen af bord. Du kan også have afgivet oplysninger om bestilling af ydelser i tilknytning til bookningen af bord, som f.eks. bordpakker, særlige tilbud eller individuelle ønsker om køb af Geccos ydelser, om du har et VIP-kort eller anden særaftale og om et minimum spend. Oplysningerne er afgivet digitalt ved udfyldelsen af en formular på et digitalt medie.

Såfremt du i forbindelse med udfyldelsen af formularen eller på et senere tidspunkt afgiver oplysninger til Gecco om din Facebook profil eller profiler på andre sociale medier, omfattes disse oplysninger også af denne samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen omfatter endvidere de oplysninger, som du senere måtte afgive om bookningen af bord, herunder oplysninger om navne, kontaktinfo, mv., på de personer der skal deltage i arrangementet.

Du er oplyst om, og giver ved din underskrift på denne samtykkeerklæring dit samtykke til, at de oplysninger, som du har afgivet, bliver indsamlet, registreret og anvendt af Gecco, der er dataansvarlig, jf. nærmere herom i pkt. 4.6.

2.BRUG AF OPLYSNINGER

De oplysninger, som du afgiver, bruges til at placere dig i en gruppe med en given købsprofil. Dette sker løbende.

Oplysningerne om dig, bruges desuden statistisk af Gecco til at opnå generel viden om forbrugeradfærd, til f.eks. at udvikle og forbedre tjenesteydelser, varesortiment, kampagner og tilbud, og til udarbejdelse og udveksling af markedsanalyser med samarbejdspartnere. Der udveksles kun informationer, der ikke er personhenførbare.

2.1. Oplysninger udleveres ikke til andre

Kun Gecco har adgang til de nævnte oplysninger.

Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden dit samtykke til dette, dog vil der ske udveksling af oplysningerne til tredjeparter i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 4.3 nedenfor.

Udlevering kan dog ske såfremt Gecco er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

2.2. Sletning af oplysninger

De personoplysninger, som du har afgivet, slettes ikke, dog slettes oplysningerne, såfremt de ikke er blevet anvendt af Gecco inden for en samlet periode på 2 år.

Oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker og andre analyser slettes senest 5 år efter afgivelsen af nærværende samtykke.

Oplysningerne vil dog altid blive slettet, såfremt Gecco efter den til enhver tid gældende lovgivning er forpligtet hertil.

Du er oplyst om og accepterer, at såfremt aftalen om bookning af bord ikke træder i kraft eller senere ophører, vil nærværende samtykke desuagtet være bindende afgivet. De oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med afgivelsen af nærværende samtykke, vil ikke blive slettet, og Gecco har ret til at anvende oplysningerne i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende samtykke.

Dit samtykke træder dermed i kraft ved din godkendelse af indholdet af nærværende dokument, uanset om bookningen af bord først gennemføres på et senere tidspunkt, eller slet ikke bliver gennemført.

3. DATASIKKERHED

Gecco opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger, og er anmeldt til Datatilsynet som en privat virksomhed.

Det er kun særligt autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.

Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø.

Operatører, der behandler data for Gecco, skal leve op til tilsvarende sikkerhedsbestemmelser.

Transmission af data mellem din hardware-enhed og Gecco sker SSL-krypteret.

4 SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. Databeskyttelsesloven

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven).

Du bekræfter hermed, at du giver samtykke til, at de databehandlere, der er anført nedenfor, indsamler og behandler personoplysninger om dig omfattet af Databeskyttelsesloven.

4.2. Oplysninger

De oplysninger, som databehandlerne indsamler, registrerer, anvender og behandler er navn, adresse, e-mail adresse, mobilnummer, fødselsdato, antal deltagere, dato og tidspunkt for bookningen af bord, om du har et VIP-kort eller anden særaftale, Facebook ID og ID på andre sociale medier samt opdateringer af de nævnte oplysninger.

Gecco indsamler oplysninger om de aktiviteter og handlinger du foretager, herunder hvordan du anvender vores produkter og ydelser.

Gecco indsamler enhedsspecifikke oplysninger (f.eks. hardwaremodel, operativsystemversion, entydige enheds-id'er og mobilnetværksoplysninger).

Gecco indsamler og behandler oplysninger om din aktuelle fysiske placering. Vi anvender forskellige teknologier til at fastlægge placering, herunder IP-adresse, GPS og andre sensorer samt Beacons til indsamling af lokationsbaseret data, som kan give Gecco oplysninger om enheder, Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster i nærheden.

Gecco sender push beskeder via mobiltelefonen, såfremt du har aktiveret Bluetooth på din mobil. Push beskederne sendes kun, såfremt du opholder dig i en zone, hvor det med skiltning er markeret, at denne teknologi anvendes.

Ud over de oplysninger, som vi har modtaget direkte fra dig, vil Gecco supplere oplysningerne om dig med data, som vi har modtaget fra tredjeparter, herunder eksterne samarbejdspartnere. I disse tilfælde påhviler det tredjeparten at sikre, at du har afgivet det nødvendige samtykke til registrering og behandling af oplysningerne.

4.3. Brug af oplysninger

Gecco anvender kun de indsamlede oplysninger til saglige formål og under behørig hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne bliver afgivet.

Gecco behandler, oplysningerne med anvendelse af de til enhver tid tilgængelige teknologiske løsninger, herunder stitcher (sammenkører) Gecco oplysningerne på baggrund af opsamlede data på tværs af dataopsamlingspunkter, ligesom Gecco anvender oplysninger om dig modtaget fra tredjeparter. Databehandlingen og brugen af oplysningerne omfatter på tidspunktet for afgivelsen af nærværende samtykke bl.a. udveksling med Google Cloud Platform, Onlinepos, Google Analytics, samt Facebook og andre sociale medier. Gecco foretager social enrichment ved samkøring og behandling af de afgivne oplysninger med data fra sociale medier og andre platforme.

Gecco er berettiget til at overføre de indsamlede oplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Dette sker dog kun, såfremt der er tale om modtagere, der i henhold til databeskyttelsesforordningen har det tilstrækkelige beskyttelsesniveau.

Jeg er oplyst om og giver mit samtykke til, at formålet med indsamlingen af oplysningerne er, at Gecco kan optimere og videreudvikle de produkter og ydelser, som Gecco kan tilbyde mig.

Jeg er endvidere oplyst om og giver mit samtykke til, at de indsamlede oplysninger kan udveksles mellem de ovenfor anførte databehandleres samarbejdspartnere, ligesom oplysningerne kan blive anvendt til markedsanalyser.

Jeg bekræfter, at jeg er oplyst om og accepterer, at:

de ovenfor anførte databehandlere registrerer og behandler personoplysninger om mig til det angivne formål,
det er frivilligt at afgive mit samtykke, og at jeg til enhver tid kan tilbagekalde samtykket,
jeg har ret til at blive orienteret om registreringen, indsamlingen og behandlingen til brug for elektronisk databehandling,

jeg har ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles,
jeg har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk,
jeg har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, og
jeg har ret til at indgive klage til den relevante tilsynsmyndighed, p.t. Datatilsynet.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

4.4. Dataansvarlig

Den dataansvarlige efter Databeskyttelsesloven er:

Nattoget ApS
CVR nr. 41765984

4200 Slagelse
Danmark

Meddelelser kan sendes til info@Geccobar.dk

GENERELLE VILKÅR FOR BORD BOOKING


1. ADGANGSKRAV


1.1. Aldersgrænse


Aldersgrænsen på Gecco fremgår af Geccos website. Inden du indgår aftale om booking af bord, skal du selv kontrollere, at alle gæster i selskabet opfylder aldersgrænsen. Adgangssøgende gæster der ikke opfylder aldersgrænsen vil ikke få adgang til Gecco, uanset om bookingen af bordet er bekræftet.
1.2. Dresscode


Dresscode på Gecco fremgår af Geccos website. Du skal selv sikre dig, at gæster i selskabet opfylder den gældende dresscode. Adgangssøgende gæster der ikke opfylder den gældende dresscode vil ikke få adgang til Gecco, uanset om bookingen af bordet er bekræftet. Ved særlige arrangementer på Gecco kan der være en særskilt dresscode, som vil fremgå af Geccos website.
1.3. Minimum antal gæster


Der er et minimum for antal deltagere, når du booker et bord. Antallet fremgår af Geccos website. Hvis du ikke opfylder dette krav vil vi kontakte dig, inden vi endeligt bekræfter bookingen af bordet, og oplyse dig om de gældende muligheder og vilkår.
1.4. Adgang til Gecco


I forbindelse med booking af bord kan der være adgangskontrol og kødannelse på Gecco. Du opfordres til at give alle deltagere besked om at møde op i god tid. Gecco påtager sig intet ansvar for forsinkelser som følge af kødannelse ved adgangen, idet Gecco ikke kan tilsidesætte gældende regler for adgangskontrol.
1.5. Anvisninger fra Gecco


Samtlige gæster i selskabet vil være forpligtet til at følge anvisningerne fra personale og vagtpersonale på Gecco. Gecco er berettiget til at bortvise personer, som ikke overholder personalets anvisninger.
2. BEKRÆFTELSE OG AFBESTILLING AF BOOKING


2.1. Generelle betingelser for bekræftelse og afbestilling af bordbookinger


Du vil modtage vores ordrebekræftelse på booking af bordet på den mail, som du har oplyst i forbindelse med udfyldelsen af formularen Geccos website.

Når du har modtaget vores ordrebekræftelse på booking af bordet, er aftalen endelig og bindende. Du har dog mulighed for at foretage ændringer i bookingen efter de regler, der fremgår af disse generelle betingelser.
2.2. Skriftlig bekræftelse


Aftalen om booking af bordet er først endelig, når vi har sendt dig en skriftlig ordrebekræftelse.

Den skriftlige ordrebekræftelse vil indeholde oplysninger om:

dato og tidsramme for bordbookingen,
oplysning om minimum køb,
specifikation af drikkevarer, hvis du har bestilt bordpakker el.lign. sammen med bookingen,
reservationsgebyrets størrelse og depositum, og
øvrige særlige vilkår.
2.3. Afbestilling


Du kan afbestille bordbookingen ved at sende en meddelelse til info@Geccobar.dk
3. ÆNDRINGER I BOOKING AF BORD


3.1. Ændringer


Ændringer til bordbookingen i forhold til den fremsendte bekræftelse kan kun ske, hvis Gecco accepterer dette ved fremsendelse af en ny bekræftelse.4. RESERVATIONSGEBYR OG DEPOSITUM


4.1 Reservationsgebyr


Såfremt du skal betale et reservationsgebyr, vil dette fremgå af den skriftlige bekræftelse, hvori der også vil være fastsat en frist for betaling.

Betales reservationsgebyret ikke rettidigt, er Gecco berettiget til at annullere aftalen om booking af bord, uden at du kan gøre krav gældende mod Gecco.

Gebyret vil blive fratrukket ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling, uanset på hvilket tidspunkt afbestillingen foretages.
4.2 Depositum


Såfremt du skal betale et depositum, vil dette fremgå af den skriftlige bekræftelse.

Betales depositum ikke rettidigt, er Gecco berettiget til at annullere aftalen om booking af bord, uden at du kan gøre krav gældende mod Gecco.

Depositum vil blive fratrukket ved den endelige afregning.

Ved rettidig afbestilling tilbagebetales depositum.

Såfremt du afbestiller bordet senere end 24 timer før bookingens starttidspunkt, er Gecco berettiget til at anvende depositum til dækning af de omkostninger, som Gecco har haft som følge af bookingen.5. AFLYSNING


5.1 Aflysning


Gecco er berettiget til at annullere bordbookingen, uden at du kan gøre krav gældende i anledning heraf.

Ved Geccos annullering af bordbookingen tilbagebetales et eventuelt reservationsgebyr eller depositum.
5.2 No-show


Såfremt du ikke møder op på Gecco på det præcise starttidspunkt for booking af bordet, er Gecco berettiget til at annullere bookingen. Det præciseres, at Gecco kan annullere uanset årsagerne til, at du ikke møder op, jf. herved bl.a. pkt. 1.4.

Bestemmelserne i pkt. 4.1 og 4.2 finder anvendelse, såfremt du ikke møder op.6. ANSVARSFRASKRIVELSE


6.1 Geccos ansvarsfraskrivelse

Gecco fraskriver sig ethvert ansvar forbundet med booking af bordet. Der kan således ikke gøres krav gældende af nogen art mod Gecco vedrørende afviklingen af bordbookingen.

Ansvarsfraskrivelsen gælder uanset om bookingen af bordet bliver gennemført eller ej. Det præciseres dermed, at der ikke kan gøres et ansvar gældende mod Gecco, såfremt Gecco vælger at annullere bookingen.7. TVISTLØSNING


7.1 Lovvalg


Disse generelle vilkår er underlagt dansk ret.


7.2 Værneting


Enhver tvist vedrørende de generelle vilkår skal løses ved de almindelige domstole.